This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Gay mormons seek paradise

opinion

Entered according to Act of Congress in the yearby W. Björkmans förträffliga Svensk-Engelska Ordbok samt på Dr. För att kunna så noggrant som möjligt återgifva det engelska uttalet, hafva vi uti den inom parentes efter Gay mormons seek paradise engelska orden vidfogade uttalsförklaring begagnat åtskilliga tecken för att uttrycka ljud, hvilka icke medelst svenska bokstäfver kunna tydligt utmärkas.

Vidare må erinras, att g och k i uttalsbeteckningen alltid hafva sitt hårda ljud, såsom i gatakarl ; uti bokstafsförbindelsen ng och nk uttalas de dock med näsljud som i svenska orden långvink. About abaut´ omkring, angående, hos; — the town — ŧ taun omkring staden; — eleven — ilävv´n omkring 11; we spoke — it °i spå̱k — itt vi talade derom; I have it not — me ej havv itt nått — mi jag har det icke på mig; what were you — to say?

Mind what you are — mejnd °ått jû ār — betänk hvad ni har för er. Above abövv´ öfver, ofvanpå; he lodges — me hi lådṡj´ṡ — mi han Gay mormons seek paradise öfver mig; — all — å̱l framför allt. Account ackaunt´ räkning, räkenskap; underrättelse, skildring; on — of ånn — åvv på grund af; to — for tû — får ansvara för, gifva skäl för. Acquaintance ack°ä̱nt´ns bekantskap; upon what — öpånn´ °ått — med hvad rätt?

Acquit ack°itt´ befria, frikänna, betala en skuld; he acquitted himself well hi ack°itt´d himsälf´ °äll han rättfärdigade sig väl. Administer adminn´ist·r förvalta, [27] utdela; to — an oath tû — ann å̱þ förestafva en ed. Admission admissj´n tillträde; ticket of — tick´t åvv — inträdeskort. Ado addû möda, besvär; much — about nothing mötsj — abaut´ nöþþ´ing mycket väsen för ingenting. Advance advāns skrida framåt, befordra, försträcka med penningar; framsteg, befordran. Afore affå̱r förrän, förut; — mentioned — mänsj´nd förutnämnd; — said — sädd bemälte.

Age ēdṡj ålder; full — fûll — myndiga år; under — önd·r — minderårig, öfvermage. Ago aggå̱ sedan; long — lång — länge sedan; some years — sömm jī·rṡ — för några år sedan.

You are here

Amphibia amfib´iaAmphibials amfib´i·lsAmphibians amfib´i·ns amfibier; djur, som lefva både i vatten och på land. Any änn´i någon, något, hvilken som helst; — thing — þing någonting; — where — °är någorstädes. Apply applej´ tillämpa, använda, passa; to — to tû — tû vända sig till. As aṡṡ såsom, likaså; eftersom. Aspersion aspörsj´n besprutning, bestänkning med vigvatten ; bildl.

Assizes assejṡ´eṡ session, ting ett två gånger årligen i provinserna sammanträdande ting, bestående af konungens domare, sheriff och edsvurne. Associate asså̱´sjiēt förena [33] sig, ingå bolag med; bolagsman, deltagare. At att i, till, hos, på, för; — home — hå̱m´ hemma; — the play — ŧ plē på spektaklet; — sea — sī till sjös; — London Gay mormons L. Atlantic atlan´tik atlantisk; — ocean — å̱sj´n Atlantiska hafvet.

Average avv´redṡj haveri, sjöskada; medeltal; upon an — öpönn´ ann — i medeltal. Behind bihejnd´ bakom, baktill, bakåt; you are Gay mormons seek paradise your time jû ār — jûr tejm ni kommer för sent.

Beyond bijånd´ bortöfver, bortom; he went — his depth hi °änt — hiṡ däpþ han gick så långt, att han icke kunde nå botten. Bill bill näbb; — sedel, räkning, lagförslag; — of exchange — åvv äckstjēndṡj´ vexel; — of fare — åvv fä̱r matsedel. Bless bläss välsigna, prisa; God — me gådd — mi herre Gud! Blow blå̱ blåsa på, blåsa; flämta; putsa näsan; to — up tû — öpp´ seek paradise i luften. Body bådd´i kropp; samhälle, kår, myndighet; any — änni — hvilken som helst; every — ävvri — enhvar; nobody nå̱— ingen; some — sömm — någon.

By bej vid, genom, af, med; not so much — far nått så mötsj Gay mormons seek paradise fār icke så mycket på långt när; — no means — nå̱ mīnṡ ingalunda; — profession — pråfässj´n till yrket; — way of — °ē åvv för — skull; — and — — and — genast; — the bye — ŧ bej i förbigående sagdt, på tal härom. Bye i uttrycket good — gûdd bej förkortning af: Candle kand·l ljus af talg, stearin o. Cant kant rotvälska, pöbelspråk; — term — t·rm för vissa klasser egendomligt uttryck.

Cape kēp kap, udde; — of Good Hope — åvv gûdd hå̱p Goda Hopps-udden. Caret kar´·t not, som antyder, att något är utelemnadt och att detta bör insättas, der noten eller märket står. Case kēs tillfälle, omständigheter; sak, rättegång; in — inn — i fall; — skrin, fodral.

Cast kāst kasta, bortkasta; kast, slag; form; — iron — ej·rn gjutjern; — clothes — klå̱ṡ aflagda kläder. Catch katsj fånga, gripa; ådraga sig; — cold — kå̱ld förkyla sig.

Charge tjārdṡj pålägga, anförtro, beskylla, ladda; — last, börda, uppdrag; anfall, laddning. Cheer tjī·r glädjerop, bifallsyttring; traktering; — up — öpp´ fatta mod. Circulate s·r´kjûlēt vara Gay mormons seek paradise omlopp; circulating library s·r´kjûlēting lejb´rari lånbibliotek. Client klej´nt klient person, som åt sakförare öfverlemnat försvaret af en sak inför rätta. Common kåmm´n allmän, gemensam, vanlig; house of commons haus åvv — underhuset 2: Conformity kånfå̱rm´iti öfverensstämmelse; in — with in — °iŧŧ i öfverensstämmelse med.

Contract kåntrakt´ sammandraga, afsluta kontrakt; kån´trakt kontrakt, öfverenskommelse. Contrary kån´trari motsätta sig; motsatt; motsats; on the — ån ŧ — tvärtom. Vyer från Dublin på Irland. Day dē dag; to — tû — i Gay mormons seek paradise the Gay mormons seek paradise before yesterday ŧ — bifå̱r jäst´·rdē i förrgårs.

Deal dīl del, mängd; handla; to — with — °iŧŧ uppföra sig mot, behandla. Depart dipārt afresa, gå hädan; to — with tû — °iŧŧ afstå från; — afresa, hädangång. Dis dis framför ett ord betecknar motsats eller skiljaktighet; motsvarar ofta sv. Discharge distjārdṡj afbörda, afskjuta; frikänna, afskeda; — salfva skottafsked, befrielse. Door då̱r dörr; in doors in då̱rṡ inomhus; out of doors aut åvv då̱rṡ utom hus, borta.

Dutch dötsj holländsk; holländska språket ; the — ŧ — holländarne. Easy īṡi lugn, lätt att göraotvungen; to make — tû mēk — lugna. Elder älld´·r äldre, gammal man; eldest äld´·st äldst om slägtingar; jfr. Endorse ändå̱rs indossera öfverlåta en vexel till annan person genom namnteckning å vexelns baksida.

Event ivänt´ händelse; at all —s att å̱l —s´ i alla händelser, i alla fall. Ever ävv´·r alltid, ständigt, någonsin; let him be — so poor lätt him bi — så pûr låt honom vara hur fattig som helst. Every ävv´ri hvarje; — Gay mormons seek paradise, body — °önn, bådd´i enhvar; — thing — þing allting; — where — °är öfverallt; — five degrees — fejv digrīs hvar femte grad. Eye ej öga; ögna, se på; to keep an — on tû kīp an — ånn hålla ögat på.

Fellow of the Antiquarian Society. Fain fēn glad, munter, tvungen; gerna.

I was — to do it ej °ås — tû dû itt jag var tvungen att göra det. Fall få̱l falla; — short — Gay mormons seek paradise fattas, icke räka till; — in love with — in lövv °iŧŧ bli kär i; — fall, sluttning.

Fallow fall´å̱ trädesåker, träde; to lie — tû lej — ligga i träde.

News feed