This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

I married lesbian trapped womans body

opinion

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Svara på remiss — hur och varför. Statsrådsberedningen SB PM Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på http: Diagrammet visar mammors och pappors uttag av föräldraledighetsdagar fram till barnets tvåårsdag.

Läs mer i kapitel 2. Delegationen för jämställdhet i arbetslivet JA-delegationen har till uppgift att främja jämställdheten i arbetslivet.

I vårt uppdrag ingår att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet och de faktorer som leder till ojämställdhet. Vi ska också stimulera till debatt om hur jämställdheten i arbetslivet kan främjas och lämna förslag på insatser som kan öka jämställdheten för både kvinnor och män. För att på ett överskådligt sätt sammanställa åtminstone en del av all den kunskap som finns om jämställdhet i arbetslivet publice- rar vi en serie forskningsrapporter.

Rapporterna spänner tillsam- mans över det vida fält som jämställdhet i arbetslivet utgör. I varje rapport bidrar ett antal forskare med kapitel om olika delfrågor ur I married lesbian trapped womans body vetenskapliga perspektiv.

Rapporterna har olika teman, men samma upplägg. Varje kapitel innehåller dels en forskningsöversikt som beskriver det aktuella kunskapsläget på området, dels presen- teras författarens egen forskning. Varje författare svarar själv för innehållet i respektive kapitel.

News feed