This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Kg er

opinion

Karl Gustav Hilding Hammar, känd som K. Hammarfödd 18 februari i Hässleholm [ 1 ]är en svensk teolog "Kg er" kyrkoman, som var ärkebiskop i Svenska kyrkan — Hammar företräder en liberalteologisk linje inom Svenska kyrkan och hans tid som ärkebiskop utmärktes av både detta och hans samhällsengagemang.

Han kämpade bland annat för amnesti för asylsökandeavskrivning av de fattigaste ländernas skulder, human kriminalvårdtolerans mot människor av annan religiös tro och för homosexuellas rättigheter. Hammar är son till prosten Hans Kg er Hammar och fil. Brodern Henrik Hammar har varit moderat regionråd i Region Skåne.

Hammar prästvigdesblev teologie doktor och docent i kyrkohistoria vid Kg er universitetarbetade som universitetslärare i Singapore —, kyrkoadjunkt i S: Han innehade posten som domprost i Lund —, och som biskop i Lunds stift — varefter han var ärkebiskop — Efter att ha vunnit ärkebiskopsvalet [ 5 ] utsågs han till ärkebiskop av regeringen Persson.

I och med att Svenska kyrkan den 1 januari skildes från staten blev han den sista ärkebiskopen som utsågs av regeringen. Han bestämde sig i augusti för att avgå som ärkebiskop under sommarenmed hänvisning till personliga skäl. Han avskedspredikade på pingstdagen den 4 juni i Uppsala domkyrka. Han träffade sin första hustru, läraren och historikern Inger Hammar —under studenttiden i Lund. De gifte sig Kg er förblev gifta till hennes död.

Hammar gifte om sig med prästen Ann-Charlotte "Lotta" Fång född Teologiskt följer Hammar en liberalteologisk tradition, där fokus ligger på vad man uppfattar som kärnan i Jesu budskap — kärlek till nästan, respekt och tolerans — och då vill tona ner yttre former och symboler i läran.

Navigeringsmeny

Kyrkoinstitutionen får alltså träda tillbaka då han ser att evangeliet kan förverkligas oberoende av dess ramar. Icke-kyrklig andlighet går lika bra för honom och det är Kg er med genuina miljöer. Hammar utgår ifrån ett immanent gudsbegrepp: Han har uttryckt åsikten att orden om jungfrufödelsen i trosbekännelsen är att jämföra med poesi[ 2 ] och att Bibelns texter är färgade av sin tid och av de människor som skrev den.

Hammar har "Kg er" uttryckt sin uppskattning för Förenta nationernas tidigare generalsekreterare Dag Hammarskjöld och dennes bok Vägmärkendär Hammarskjöld avslöjar sin tro i form av en kristet hållen mysticism. Hammar sade i en uppmärksammad intervju i Kyrkans tidningatt: Hammars teologiska ståndpunkt följer en trend inom den moderna kristenheten i världen, och den kom att för många sökande kristna bli en inspiratation, inte minst då hans Kg er sammanföll med att kyrkan var sökande efter separeringen från staten.

Samtidigt stötte hans teologiska ståndpunkt många mer traditionella, konservativa kristna. Hans avståndstaganden från vad många troende ser som grundläggande sanningar, och bristen på tydliga svar om den kristna trons innebörd, hindrade Hammar att verka som en samlande ledargestalt för de människor som regelbundet går i kyrkan.

Hammar utmärkte sig under ärkebiskopsåren som en engagerad samhällsdebattör med tolerans som ledstjärna. Hammar är kritisk till en bokstavstrogen tolkning av Bibeln och menar sig söka en Kg er som inte står i strid med vare sig förnuftet eller vetenskap. Uttalandet väckte det anstöt och Missionssällskapet Bibeltrogna vänner anmälde honom till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar för uttalandet.

Anmälan renderade dock inte någon åtgärd mot Hammar. En del präster och lekmän har menat att K. Hammar avfallit från Svenska kyrkans lära och därför borde ha Kg er.

News feed