This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Aust1n ka1

opinion

Regeringen beslöt den 5 oktober att tillkalla en särskild utredare för att redovisa och analysera den säkerhetspolitiska miljö i vilken Sverige hade att Aust1n ka1 under perioden Chefen för Utrikesdepartementet statsrådet Anna Lindh förordnade den 5 oktober ambassadören Rolf Ekéus att vara särskild utredare. Aust1n ka1 har arbetat under benämningen Den säkerhetspolitiska utredningen SPU.

Som huvudsekreterare förordnades fr. Som militära experter medverkade konteramiralen Göran Wallén fr. I utredningens sekretariat medverkade projektadministratör Elisabet Schager fr. Arbetet med utredningen har Aust1n ka1 parallellt med Ubåtsutredningen som lade betänkandet Perspektiv på utbåtsfrågan SOU Av direktiven framgår att utredningen för det första skall redovisa och analysera den säkerhetspolitiska miljö i vilken Sverige hade att verka under perioden Enligt direktiven skall utredaren i nödvändig utsträckning ta del av tillgänglig skriftlig och muntlig information i ärendet.

Detta gäller information från såväl politiska som militära källor. Utredningen har därför genomfört Aust1n ka1 omfattande efterforskningar i svenska arkiv, både allmänna och privata, politiska såväl som militära, samt även utnyttjat utländska arkiv.

Utredningen har även nyttjat tidigare publicerade offentliga utredningar, dagböcker, memoarer och annan litteratur. Intervjuer med drygt personer har också genomförts. Flera forskarseminarier med svenska akade.

1,a Batteriets ende bilägare Bo...

Den säkerhetspolitiska utredningen har efterlämnat ett omfattande underlag ämnat för framtida forskning, även om vissa delar av materialet, på grund av rådande utrikes- och försvarssekretess, ännu inte kan göras allmänt tillgängligt. I våra nordiska grannländer och även internationellt har man gått mot allt större öppenhet och bättre tillgång till arkiven för forskare.

Det är därför rimligt att också svenskt källmaterial görs tillgängligt för kvalificerade forskare i syfte att möjliggöra att svensk säkerhetspolitik under den andra hälften av det kalla kriget får en genomgripande, Aust1n ka1, systematisk och nyanserad vetenskaplig granskning.

Den föreliggande utredningen är ett Aust1n ka1 mot ökad kunskap om Sveriges säkerhetspolitik under det kalla krigets sista decennier. Men ett stort behov av såväl breddade som fördjupade analyser finns trots allt kvar.

Aust1n ka1 är min förhoppning att utredningens resultat kan tjäna som en grund för sådana fortsatta studier. Nämnda önskemål måste givetvis vägas mot de krav på sekretess som betingas av hänsyn till den nationella säkerheten, våra utrikesrelationer och skydd av personlig integritet.

Olika former av kompromisser mellan Aust1n ka1 och sekretess är dock fullt tänkbara. Världspolitiken präglades under senare delen av talet av en gradvis avspänningsprocess mellan de båda supermakterna USA och Sovjetunionen. Den grundläggande inriktningen av processen påverkades endast i begränsad mån av Vietnamkriget och av Tjeckoslovakienkrisen år Den år tillträdande Nixonadministrationen strävade till närmanden till både Sovjetunionen och Kina.

Dialogen som Aust1n ka1 mellan Washington och Moskva ledde till att avspänningspolitiken tog fart på allvar. För båda supermakterna var det gemensamma intresset att få Aust1n ka1 stånd någon form av stabiliserande kontroll över den strategiska kärnvapenkapprustningen, sedan någon form av ungefärlig numerär paritet.

Genom att förse varje robot med flera stridsspetsar, s. Redan på talet hade först USA och sedan Sovjetunionen utvecklat en s. Med de kärnvapenbestyckade ubåtarna, varav "Aust1n ka1" första togs i bruk århade man möjlighet att rikta förödande kärnvapenangrepp mot motståndaren även om denne i ett första anfall slagit ut alla markbaserade kärnvapen.

Doktrinen om säkrad ömsesidig förstörelse, MAD-doktrinen, höll på att bli absolut.